Vi tar ett helhetsansvar för våra åtaganden gentemot kunder och samarbetspartners.

Våra kunder ska förvänta sig att den produkt de har beställt av oss, levereras vid den tidpunkt och med den kvalitet som vi kommit överens om.

Vi och våra medarbetare respekterar och uppfyller branschens samtliga arbetsmiljö- och miljökrav.

Vi skall genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Detta gör vi genom att:

 • I all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
 • Alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten och produkten som vi levererar.
 • Alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
 • Ge våra medarbetare fortlöpande utbildning och produktinformation för att ständigt öka kunskapen.

Vi skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov. Vi anser att det mest miljövänliga huset är det som aldrig behöver rivas.

Detta gör vi genom att:

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Förebygga uppkomst och motverka spridning av föroreningar.
 • Främja resurshushållning och källsortering.
 • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
 • Beakta produkternas miljöeffekter under såväl produktionen som hela deras livslängd.

Vi skall alltid ha en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas.
 • Alla skall vara med i Arbetsmiljöarbetet.
 • Vi skall alltid respektera allas lika värde
 • Ingen får vara alkohol eller drogpåverkad